Cặp

$501 - 2500
Lợi nhuận trên mỗi kỳ
24.5 - 31.5%
Lợi nhuận mỗi ngày
0.7 - 0.9%
Thời hạn công việc
35 ngày
Tích lũy lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
Tái đầu tư lợi nhuận
Môn - chủ nhật
Thu hồi lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
$2501 - 14500
Lợi nhuận trên mỗi kỳ
67.5 - 90%
Lợi nhuận mỗi ngày
0.9 - 1.2%
Thời hạn công việc
75 ngày
Tích lũy lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
Tái đầu tư lợi nhuận
Môn - chủ nhật
Thu hồi lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
$15000 - 50000
Lợi nhuận trên mỗi kỳ
138 - 172.5%
Lợi nhuận mỗi ngày
1.2 - 1.5%
Thời hạn công việc
115 ngày
Tích lũy lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
Tái đầu tư lợi nhuận
Môn - chủ nhật
Thu hồi lợi nhuận
Môn - Thứ sáu

Máy tính

Cặp
Lợi nhuận mỗi ngày
$
Lợi nhuận trong toàn bộ thời gian
$
$3000 - 9000
Lợi nhuận trên mỗi kỳ
144%
Lợi nhuận mỗi ngày
1.6%
Thời hạn công việc
90 ngày
Tích lũy lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
Tái đầu tư lợi nhuận
Cuối nhiệm kỳ
Thu hồi lợi nhuận
Cuối nhiệm kỳ
$1000 - 5000
Lợi nhuận trên mỗi kỳ
84%
Lợi nhuận mỗi ngày
1.4%
Thời hạn công việc
60 ngày
Tích lũy lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
Tái đầu tư lợi nhuận
Cuối nhiệm kỳ
Thu hồi lợi nhuận
Cuối nhiệm kỳ
$500 - 2500
Lợi nhuận trên mỗi kỳ
49.5%
Lợi nhuận mỗi ngày
1.1%
Thời hạn công việc
45 ngày
Tích lũy lợi nhuận
Môn - Thứ sáu
Tái đầu tư lợi nhuận
Cuối nhiệm kỳ
Thu hồi lợi nhuận
Cuối nhiệm kỳ

Máy tính

Cặp
Lợi nhuận mỗi ngày
$
Lợi nhuận trong toàn bộ thời gian
$

Mô tả

UNITrade cung cấp 5 cặp đầu tư cổ điển và 3 loại tiền điện tử sẽ cho phép mỗi người lao vào thế giới thú vị và sinh lãi của giao dịch chứng khoán. Tại đây, mọi người sẽ tìm thấy một lời đề nghị thú vị, từ một người mới bắt đầu đến một chuyên gia trong thế giới đầu tư chứng khoán.

Làm thế nào để họ làm việc? Sau khi gửi tiền vào một danh mục đầu tư cụ thể, chúng được thêm vào hồ bơi chung mà trên đó giao dịch diễn ra. Poole được chia thành 17 cặp giao dịch.

Giao dịch được tiến hành trên Bitfinex, Nasdaq, NYSE, Exmo, JPX, nơi các tài khoản ký quỹ được sử dụng, cho phép bạn kiếm được cả vào mùa thu và sự phát triển của thị trường. .
Giao dịch được tiến hành mà không có đòn bẩy, cho đến nay chúng tôi sử dụng 12 cặp giao dịch với USD và 5 cặp giao dịch cho BTC. Điều đó trong thực tế, cho phép 99 thành công để lợi nhuận từ các giao dịch.

Điều quan trọng là phải biết!

Sớm đóng của các khoản tiền gửi có thể với một khoản đầu tư của 10 ' 000 đô la Mỹ, với một giữ của 20 trong lợi của công ty, trừ lợi nhuận.

Khi bạn tái đầu tư/thêm tiền vào tiền gửi hiện tại, nó bắt đầu công việc của mình trở lại!